Geriatricase

I denne casen er det to elementer (gamemaster og kommentarside) som dere må vite om før dere starter:

Gamemaster. Gamemaster er en person som har oversikt over prøvesvar på ulike prøver som kan bli tatt i løpet av casen. Disse svarene skal kun oppgis dersom en av de andre spillerne spesifikt etterspør dem. Gamemaster kan også svare på spørsmål om casen, som er beskrevet i casebeskrivelsen.

Kommentarside. Vent med å lese kommentarsiden til dere er helt ferdige med casen. Kommentarsiden inneholder blant annet hva som vanligvis gjøres, inkludert prøvesvar. Det gis derfor best læringseffekt ved å først prøve selv for så å lese kommentarsiden etterpå.

For at spillet skal bli realistisk, må de andre ikke se på rollebeskrivelsen til gamemasteren.

Start med å lese casebeskrivelsen

Case Beskrivelse

Det hele foregår på sengeposten på geriatrisk avdeling. En eldre pasient, 84 år, innlegges etter fall i hjemmet. Pasienten har tilbrakt flere timer på mottak før overføring til avdelingen om kvelden. Ifølge informasjonen fra mottaket, ble pasienten funnet på gulvet av hjemmetjenesten. Det er uvisst hvor lenge pasienten har ligget, trolig flere timer. Pasienten beskrives som forvirret og engstelig og kan ikke gjøre rede for hendelsesforløpet selv. Pasienten har sterke smerter i ryggen. Pasienten er tynn. I følge hjemmetjenesten har pasienten i den siste tiden følt seg svimmel og ustø. Bruker til vanlig rullator. Ektefellen til pasienten døde for 1 år siden. Har to barn og fire barnebarn. Bor i 3.etg i blokk med heis. Er til vanlig nokså selvhjulpen, men har hjemmetjenester til å ta på/av støttestrømper, og har multidose og trygghetsalarm.Tidligere sykdommer: Hypertensjon, diabetes, osteoporose med tidligere kompresjonsbrudd. Medikamenter: Metoprolol depot, Albyl E, Furix, Metformin, Calcigran Forte, Alendronat, Sobril, Imovane, Paralgin Forte ved behov.

Gangen i rollespillet på geriatrisk avdeling

Det er 4 scener som skal spilles. De som ikke er deltagere oppholder seg i bakgrunnen/på venterom.

Scene 1 Første vurdering:

Inne på pasientrom, Geriatrisk avd like etter at pasienten er kommet til avdelingen. Deltagere er pasient, lege, sykepleier, pårørende til pasient. Hensikt er å gjøre en første vurdering av pasientens situasjon. Lege og sykepleier avklarer hvem som gjør hva. Avsluttes med at lege og sykepleier summerer opp hva de skal gjøre og så går ut av pasientrom og til møterom.

Scene 2 Tverrfaglig planleggingsmøte:

Inne på møterom. Foregår første virkedag etter innleggelse i Geriatrisk sengepost på et fast møtetidspunkt. Deltagere er lege og sykepleier (vanligvis deltar også fysioterapeut og ergoterapeut). Hensikt er å presentere pasienten (innleggelsesårsak, funn så langt), avklare mål og tiltak og starte utreiseplanlegging. Gamemaster gir opplysninger om svar på prøver og funn når disse etterspørres. Avsluttes ved at lege og sykepleier summerer opp hva de skal gjøre og lege går ut av rommet.

Scene 3 Avklaringstelefon med kommune:

Inne på møterom. Deltagere er sykepleier og ansatt i kommunen. Hensikten er å begynne prosessen med utskriving. Avsluttes ved at telefonsamtalen avsluttes.

Scene 4 Utskrivingsmøte:

Inne på møterom. Deltagere er pasient, lege på avdelingen, sykepleier på avdelingen, pårørende til pasient og ansatt i kommunen. Hensikten er å planlegge utskrivingen og videre oppfølging. Avsluttes ved at det som skal skje summeres opp.

Roller for casen

Fordel roller: Avtal hvem som skal spille de ulike rollene i geriatricasen. Er dere 6 personer spiller alle en rolle hver. Er dere 5 eller færre, fyll opp rollene i den rekkefølgen de står under. Husk at det er verdifullt å spille ulike roller for å se en klinisk situasjon fra flere perspektiver. Klikk på bildene under for å få opp rollebeskrivelsene:

Roller for casen
1. Pasient
2. Lege

skal spilles av medisinstudent

3. Sykepleier på sengepost

skal spilles av sykepleierstudent

4. Gamemaster

kan spilles av samme person som spiller pasient

5. Ansatt i kommunen

kan spilles av samme person som spiller gamemaster

6. Pårørende

kan spilles av samme person som spiller gamemaster

Start spillet

Logg på med din rollefigur: For å logge på med din nye rollefigur må du først logge ut av Second Life ved å avslutte programmet, for så å logge inn igjen med påloggingsinformasjonen til den nye rollefiguren.

Spill gjennom geriatricasen: Følg instruksjonene på rollekortene. Hjelp hverandre med å holde framdriften og å gjøre ting så virkelighetstro som mulig. Hver enkelt må si ifra for å få ting til å skje, dere har alle ansvaret for å få alt i teamet til å fungere så bra som mulig.

Diskuter erfaringene: Når dere er ferdige, diskuter hva som fungerte bra og hva som fungerte dårlig. Hvilke endringer kan dere gjøre for å løse casen bedre?

Spill casen en gang til: Bytt gjerne roller. Prøv å spille raskere.

Oppsummering av geriatricase: Hvordan fungerte det denne gangen? Hvorfor?

Les kommentarside: Les kommentarsiden som finnes her. Snakk sammen om deres egne erfaringer i lys av kommentarsiden.

Avslutning: Tema for refleksjon og link til evalueringsskjemaet finnes her.